מבחן ידע לאחר סיום קורס ערבית רמת ביניים

לפניך 40 שאלות. לכל שאלה 3 אפשרויות. בחר/י את האפשרות הנכונה.

את התשובות תוכל/י לכתוב במחברתך או להדפיס טבלה לנוחיותך.

להדפסת טבלה למילוי התשובות לחץ כאן

 

שאלה 1

תרגמו:  אֶלסّיָّארה מֶש עֶנְדִי  –  السّيّارة مش عندي

א. אין לי מכונית

ב. המכונית לא אצלי

ג. המכונית לא שלי

 

שאלה 2

כיצד נאמר: “זה שאצלי עדיף מזה שאצלו”

א. אֶלֶّי עִנְדִי אָהְ’סָן מֶן אֶלֶّי עֶנְדו  –  الّي عندي احسن من الّي عنده

ב. תָבָּעִי אָהְסָן מן כֻּל עֶנְדו  –  تبعي احسن من كل تبعه 

ג. עֶנְדִי אֶמְנִיה’ מֶן עֶנְדו  –  عندي امنيح من عنده

 

שאלה 3

התרגום הנכון ל: בֶּדהומֶש יָעָטֻונָא  –  بدهومش يعطونا :

א. הם רוצים אותנו

ב. הם אינם רוצים אותנו

ג. הם אינם רוצים לתת לנו

 

שאלה 4

כאשר אנו מברכים מישהו בברכת “עֻקְבָּאל עֶנדָכּ”  –  عقبال عندك כוונתנו:

א. בקרוב אצלך

ב. הלוואי שיולדו לך בנים זכרים

ג. שלא יקרה לך מקרה כזה

 

שאלה 5

תרגמו: אֶלְמָסָ’ארִי אֶלִّי מָעָכּ מֶש אֶלָכּ  –  المصاري الّي معك مش الك

א.  הכסף שלך אבל לא נמצא אתך

ב. הכסף שלי אצלך, לא אצלי

ג. הכסף שאצלך לא שלך

 

שאלה 6

בחרו תשובה לשאלה: הָדָ’א לָאֶלָכּ ?  –  هذا لالك ؟ 

א. אָיְוָה. הָדָ’א עֶנְדִי  –  ايوة. هذا عندي

ב. אָיוָה. הָדָ’א לא אִלִّי   –  ايوة, هذا لا الّي

ג. נָעָם, לאִלִי  –  نعم, لالي

 

שאלה 7

בשיעור 2 אנו לומדים על רָאאֶד ש:

א. יש לו שני אחים ואחות

ב. יש לו אח ואחות

ג. משפחתו מונה 4 אנשים

 

שאלה 8

כיצד נאמר: הוא מוכשר ממני והיא מוכשרת ממני

א. הֻוֶ אָשְטָר מִנִّי והִיֶ אָשְטָרָה מִנִّי  –  هو اشطر منّي وهي اشطرة منّي

ב. הֻוֶ אָשְטָר מִנִّי והִיֶ אָשְטָר מִנִّי  –  هو اشطر منّي وهي اشطر منّي

ג. הֻוֶ וֻהִיֶ אָכְּתָר שָאטְרִין מִנִّי  –  هو وهي اكتر شاطرين منّي

 

שאלה 9

תרגמו:  הִיֶ אָכְּבָּר וָהְ’דֶה הון  –  هي اكبر وحدة هون

א. היא יותר מבוגרת מהם

ב. היא המבוגרת ביותר כאן

ג. היא יותר גדולה מהם

 

שאלה 10

כיצד נאמר: היא השקרנית ביותר בבית

א. הִיֶ אָכְּזָבּ פי אלְבֶּית  –  هي اكذب في البيت

ב. הִיֶ אָכּבָּר כָּזָّאבֶּה בִּאלדָّאר  –  هي اكبر كذّابة بالدّار

ג. הִיֶ אָכְּזָבּ וָהְ’דֶה בִּאלדָّאר  –  هي اكذب وحدة بالدّار

 

שאלה 11

איזו עיר עתיקה יותר, קהיר או ירושלים ?

א. אֶלְקֻדְס אָקְדָם אֶלְקָאהִרָה  –  القدس اقدم القاهرة

ב. אֶלקֻדְס קָדִימֶה כְּתִיר מִן אֶלְקָאהֶרָה  –  القدس قديمة كتير القاهرة

ג. אֶלְקֻדְס אָקְדָם מֶן אֶלְקָאהִרָה  –  القدس اقدم من القاهرة

 

שאלה 12

מה התרגום המדויק לשאלה: בֶּאֶיש הֻוֶ אָשְטָר מֶנָّכּ  –  بايش هو اشطر منّك

א. במה הוא יותר מוכשר ממך

ב. מי יותר מוכשר, אתה או הוא

ג. במה אתה יותר מוכשר ממנו

 

שאלה 13

כאשר האות “בּ” מצטרפת לפועל (בָּאשֻופ  –  باشوف)זה סימן ש.. :

א.  הפועל בזמן הווה

ב. אין לה כל משמעות מבחינת הזמן

ג. לציין שהפעולה אינה בעתיד אלא בהווה

 

שאלה 14

כיצד נאמר את המשפט הבא בשלילה: מֶש רָה’ תרֻוהִ’י  –  مش رح تروحي

א. לָא תרֻוהִ’י  –  لا تروحي

ב. מא בֶּתְרֻוהִ’יש  –  ما بتروحيش

ג. המשפט כבר בשלילה

 

שאלה 15

תרגמו: בִּדִّי אָרֻוה’ אשְרָבּ  –  بدّي اروح اشرب

א. אני אלך ואשתה

ב. אני הולך לשתות

ג. אני רוצה לשתות

 

שאלה 16

כיצד נאמר: כשאני נוסע אני מדבר עם אנשים

א. בֶּדִّי ארֻוה’ וֻאָהְ’כִּי מָע נָאס  –  بدّي اروح واحكي مع ناس

ב. לָאכֶּנִّי בָּאסָאפֶר ובּאהְ’כִּי מָע נָאס  –  لاكنّي باسافر وباحكي مع ناس

ג. לָמָّא בָּאסאפֶר בָּאהְ’כִּי מָע אלנָّאס  –  لمّا باسافر باحكي مع الناس

 

שאלה 17

תרגמו: הֻו בּישְתְעֶ’ל וֻהִיֶ מָא בּתִה’כִּי  –  هو بيشتغل وهي ما بتحكي

א. הוא עובד והיא לא מדברת

ב. הוא עובד אבל לא מדבר אתה

ג. הוא עובד והיא מדברת אתו

 

שאלה 18

ברצוני לבקש קפה בלי סוכר. כיצד אבקש ?

א. לָו סָמָהֶ’ת, קָהוֶה בִּדֻון  –  لو سمحت قهوة بدون

ב. מִן פָד’לָכּ, בִּדִّי קָהוֶה. לָא סֻכָּّר  –  من فضلك, بدّي قهوة, لا سكّر

ג. לָוְ סָמָהֶ’ת, גִ’יבּ אלקָהְוֶה לָא אלסֻכָּّר  –  لو سمحت, جيب قهوة لا سكّر

 

שאלה 19

תרגמו:  בִּדָّכּ תִיגִ’י בֻּכְּרָא ?  –  بدّك تيجي بكرا ؟

א. אתה רוצה לבוא בבוקר

ב. אתה רוצה לנסוע בבוקר

ג. אתה מתכוון לבוא מחר

 

שאלה 20

תרגמו:   תָעָאל וֻהָאת הֻ’מֻّס’  –  تعال وهات حمّس

א. בוא תאכל חומוס

ב. בוא והבא חומוס

ג. אתה  מביא חומוס

 

שאלה 21

המשפט הָאת כּולָא בָּארדֶה מֶן פָדְ’לָכּ  –  هات كولا باردة  من فضلك  נאמר ב:

א. ציווי

ב. עבר

ג. עתיד

 

שאלה 22

איך נכון יותר לומר: אני נוהג לשתות קפה בעבודה

א. בָּאשרָבּ קָהוֶה פי אלשֻّעֻ’ל  –  باشرب قهوة في الشغل

ב. אָשְרָבּ קָהְוֶה פִי אלֻّעֻ’ל  –  اشرب قهوة في الشغل

ג. שניהם נכונים באותה מידה

 

שאלה 23

תרגמו: ברבת עמון לא מדברים טוב ערבית

א. פִי עָמָّאן מא יִהְ’כֻּו עָרָבִּי אֶמְנִיה’  –  في عمّان ما يحكو عربي امنيح

ב. לָא בִּיהְ’כּי עָרבּי טָיֶّבּ פִי עָמָّאן  –  لا بيحكي عربي طيّب في عمّان

ג. פי עָמָّאן בִּיהְ’כֻּו עָרָבִּי מֶש טָיֶّבּ  –  في عمان بيحكو عربي مش طيّب

 

שאלה 24

איך אומרים בערבית: רק רגע

א. בָּס  לָהְ’טָ’ה  –  بس  لحظة

ב. שְוָי שְוָי  –  شوي شوي

ג. כָּמָאן שְוי  –  كمان شوي

 

שאלה 25

כיצד נאמר: השעה 20:30

א. אֶלסֶّאעָה עֶשְרִין וֻתְלָאתִין  –  السّاعة عشرين وتلاتين

ב. אלסֶّאעָה תמָאניֶה ונֻסّ’ בּאלֶّיל  –  السّاعة تمانية ونصّ بالّيل

ג. אלסّאעָה עֶשרִין ונֻסّ’  –  السّاعة عشرين ونصّ

 

שאלה 26

התאימו היחיד לרבים:

א. מָרָה  مرة  –  מָרָאת  مرات

ב. מָרָה مرة  –  מרָّאת مرّات

ג. מָרָה  مرة  –  נִסְוָאן  نسوان

 

שאלה 27

כיצד נאמר: נשוי לשלוש נשים

א. מִתְגָוֶّז תָלָאתֶה מָרָאת  –  متجوّز تلاتة مرات

ב. מֶתְגָ’וֶّז תָלָתֶה  –  متجوّز تلاتة

ג. מֶתגָ’וֶّז תָלָאתֶה מָרָّה  –  متجوّز تلاتة مرّة

 

שאלה 28

המילה שָבָּאבּ  –  شباب  משמעותה:

א. צעירים

ב. פרחחים

ג. תלמידים

 

שאלה 29

תרגמו:  שְוָי שְוָי  –  شوي  شوي

א. קצת קצת

ב. בערך

ג. לאט

 

שאלה 30

ההפך מ: אֻחְרָא שְוָי  –  اخرى شوي

א.  אָסָّא  –  اسّا

ב. כּתִיר  –  كتير

ג. בָּעָדֶין  –  بعدين

 

שאלה 31

מָסְ’ר, מָדינֶה וֶלָّא דָוְלֶה ?  –  مصر مدينة ولّا دولة ؟

א. מָדִינֶה  –  مدينة

ב. דָוְלֶה  –  دولة

ג. מָסֶ’ר הֻ’כֻּומֶה  –  مصر حكومة

 

שאלה 32

תרגום הפתגם : שָהָّאד וֻמֶתְשָרֶّט  –  شحّاذ ومتشرّط

א.  אם ברצונך ללמוד קח לך מורה טוב אפילו אם הוא יקר

ב. מנסה להחזיק בחבל משני קצותיו

ג. מעמיד תנאים למרות שאינו בעמדה מתאימה לכך

 

שאלה 33

כיצד נוכל לומר: מה הקשר בין זה לזה ?

א. שֻו דָחָל שָעְבָּאן בּרָמָאדָ’אן  –  شو دخل شعبان برمضان

ב. זָי אֶלאָטְרָש בִּאלזָّפֶّה  –  زي الاطرش بالزّفّة

ג. אָגָא יִכָּהִّלְהָא  –  اجى يكحّلها

 

שאלה 34

אָנָא הָ’בֶּّית, והֻוֶ ?  –  انا حبّيت, وهو  ؟

1. הָבֶּّה   –  حبّة

2. הָ’בּّ  –  حبّ

3. אהִ’בּّי  –  احبّي

 

שאלה 35

תרגמו: הֻוֶ שִפֶק עָלֶיהָא  –  هو شفق عليها

א. הוא ריחם עליה

ב. הוא  הביט עליה

ג. הוא התעניין בה

 

שאלה 36

נאמר בערבית : הם לא ביקרו אותנו

א. הֻם לָא זְיָארָאנו  –  هم لا زيارانو

ב. הֻם לָא  זָארְנָא  –  هم  لا زارنا

ג. מָא זָארֻונָא  –  ما زارونا

 

שאלה 37

הִי מָא בָּאסָתְנִיש  –  هي ما باستنيش  כי היא

א. לא ראתה אותי מעולם

ב. לא רואה טוב וזקוקה למשקפיים

ג. לא הולכת טוב וזקוקה לעזרה בהליכה

 

שאלה 38

תרגמו: אִנְתִי מָא קֻלְתִילִיש אִשִי  –  انتي ما قلتيليش اشي

א. את לא מכירה אותי בכלל

ב. לא אמרת לי דבר

ג. את לא אמרת את השם שלו לאיש

 

שאלה 39

למדתם לחלק את הפעלים ל”משפחות” לפי צליליהם.

באחת משלוש המשפחות חשים כל הפעלים בנוח:

א. שִפֶק  קִדֶר  כִּתֶבּ  –  شِفق  قِدر كِتب

ב. שָאפ  פָהָם  רָאה’  –  شَاف فَهم رَاح

ג. סָאפָר  כָּתָבּ  אָכָּל  –  شَاف كَتب اَكل

 

שאלה 40

כשאומרים לך הָ’יָّאכּ אלְלָّה  –  حيّاك الله  מתכוונים:

א. לברך אותך

ב. לבקש ממך משהו

ג. לשאול מה שלומך

 

טבלת התשובות נמצאת בקורס רמת ביניים בתחתית רשימת השיעורים  בכפתור “פתרון המבחן”

(לרוכשי הקורס)